Algemene voorwaarden

van DE SPIEGEL, FILOSOFISCHE PRAKTIJK DEVENTER,
gevestigd en praktijkhoudende te Deventer, Koningin Wilhelminalaan 2 (7415 KS)

Februari 2012

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: iedere contractuele wederpartij van De Spiegel.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, cursusaanbieding op open inschrijving en iedere overeenkomst tussen De Spiegel en een opdrachtgever waarop De Spiegel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De Spiegel en opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3. Offertes en cursusaanbiedingen op open inschrijving
1. De door De Spiegel uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
2. Offertes van De Spiegel zijn geldig gedurende drie weken, tenzij anders aangegeven. De Spiegel is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en ongeclausuleerd binnen aangegeven geldigheidstermijn wordt bevestigd.
3. De Spiegel is bevoegd een aanmelding voor een cursus op open inschrijving niet te aanvaarden. De Spiegel is bevoegd om onverhoopt de locatie of voorwaarden van de cursus op open inschrijving te wijzigen

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. De Spiegel voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en goed vakmanschap. Dit heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
2. De Spiegel werkt volgens de gedragscode van het maatschappelijk werk en volgens de eisen van de beroepsvereniging BPHA en VFP.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Spiegel het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Spiegel is nimmer verplicht tot inschakeling van derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan De Spiegel worden verstrekt.
5. De Spiegel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Spiegel is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Bij niet of niet tijdige verstrekking van gegevens dan wel niet of niet tijdige nakoming van enige andere verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst door opdrachtgever is De Spiegel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Opdrachtgever vrijwaart De Spiegel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Spiegel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn
Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door De Spiegel een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De Spiegel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, treden partijen tijdig in overleg over aanpassing van de overeenkomst.
2. Indien een vaste of maximumprijs is overeengekomen zal De Spiegel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding daarvan tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt De Spiegel zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door De Spiegel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, cursusmateriaal et cetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van De Spiegel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. De Spiegel behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van De Spiegel op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan De Spiegel ter kennis gekomen omstandigheden geven De Spiegel goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien De Spiegel de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is De Spiegel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, Ă©Ă©n en ander onverminderd het recht van De Spiegel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Spiegel. De ontvangst van de klacht wordt binnen 14 dagen door De Spiegel bevestigd. De klacht wordt geregistreerd en gedurende in elk geval een jaar bewaard.
2. Indien een klacht gegrond is, verricht De Spiegel de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Spiegel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Prijzen voor werkzaamheden van De Spiegel
1. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren resp. dagdelen. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van De Spiegel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand worden de verschuldigde prijzen maandelijks in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien De Spiegel met de opdrachtgever een vaste prijs of tarief overeenkomt, is De Spiegel niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of dit tarief indien zich voor de uitvoering of tijdens de looptijd van de overeenkomst significante kostenverhogingen hebben voorgedaan.
4. Bij verlenging, aanvulling of andere wijziging van de opdracht is De Spiegel steeds gerechtigd tot verhoging van de vaste prijs of het tarief. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een jaar is De Spiegel daarnaast eenmaal per jaar gerechtigd de prijs of het tarief te verhogen.
5. Voor geplande individuele gesprekken die korter dan 2 werkdagen van te voren worden afgezegd of verzet door de opdrachtgever, kunnen kosten in rekening worden gebracht.
6. Bij annulering van een geplande training en/of andere groepsbijeenkomst door de opdrachtgever geldt dat de prijs verschuldigd is als volgt:
- annulering binnen vier tot twee weken voor de (aanvang)datum 50% van de prijs;
- annulering vanaf twee weken voor de (aanvang)datum 100% van de prijs.
7. De opdrachtgever van trainingen en andere groepssamenkomsten, draagt zorg voor een passende locatie en catering tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8. De prijzen zijn exclusief BTW en eventuele materiaal- verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten tenzij anders aangegeven.

Artikel 13. Betaling aan De Spiegel
1. Betaling dient te geschieden binnen drie weken na factuurdatum, op een door De Spiegel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na het verstrijken van drie weken na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
3. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van De Spiegel en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens De Spiegel onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van Ă©Ă©n of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 15% van het opeisbare bedrag.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien De Spiegel aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van De Spiegel is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de laatste drie maanden.
3. De aansprakelijkheid van De Spiegel, voor zover deze door enige aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
4. De Spiegel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. De Spiegel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schending van vertrouwelijkheid noch voor (andere) gevolgen van het gebruik van e-mail.
6. Werkzaamheden, in welke vorm dan ook, van De Spiegel, gelden nooit als een vervanging voor diagnose of behandeling door een arts van ziekte of klachten die kunnen wijzen op ziekte. De Spiegel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade verband houdende met persoonlijk (on)welzijn van de opdrachtgever of diens medewerkers. Opdrachtgever vrijwaart De Spiegel voor eventuele aanspraken dienaangaande.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Spiegel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Spiegel redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. De Spiegel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Spiegel haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Spiegel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Spiegel niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien De Spiegel redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen terwijl het noodzakelijk is dat de opdracht dan wel een deel daarvan zonder uitstel wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht althans dat deel daarvan door een ander te laten uitvoeren. De Spiegel is niet verplicht tot het voorzien in een dergelijke vervanging.
5. Indien De Spiegel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of nog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde en/of nog uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De Spiegel en opdrachtgever zullen bij eventuele problemen, misverstanden en geschillen er alles aan gelegen laten om op een gezonde wijze met elkaar om te blijven gaan en beogen om een onderhavige situatie in vertrouwen een goede wending te geven. De opdrachtgever is gerechtigd een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van beroepsverenigingen BPHA (www.psychohulp.nl) of VFP (www.verenigingfilosofischepraktijk.nl) betreffende gedragingen ten aanzien van individuele personen. Indien onverhoopt de rechter zou worden ingeschakeld, is de rechter in de woonplaats van De Spiegel bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen De Spiegel en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Kalender Deventer-filosofiemaand